تکامل و مانع اصلی آن
79 بازدید
تاریخ ارائه : 7/29/2013 2:02:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

خداوند تبارک و تعالی انسان را برای تعالی آفریده است و از این چیزی مهم تر وجود ندارد . وقتی مهمترین خواسته این است حتماٌ مهمترین دشمنان انسانیت هم میخواهند انسان به تعالی نرسد.

اما برای رسیدن همیشه علاوه بر وسیله و ابزار سیر عدم مانع هم یک عنصر اساسی به حساب می آید. در تعالیم اسلامی این عدم مانع ، به آزادی تعبیر شده است و انسانی که میخواهد به تعالی معنوی برسد باید آزادی معنوی داشته باشد و از قید و بند همه اسارتهای معنوی و مادی که مانع تعالی معنوی اوست باید رها شود.

آزادی مهمترین نیاز بشر برای رسیدن به تعالی است . انسانهای خواستار تعالی همیشه برای رسیدن به آن برای آزادی خود نیز کوشیده اندو اساساً هرکس در سیر به منازل بالاتر باید ازقید منازل پایین تر رها و آزاد شود و دیگر به آن دل نبندد .