موحدین؛ بهترین دوستان
69 بازدید
تاریخ ارائه : 1/30/2013 7:40:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

رفاقتها باید خدایی باشد یعنی برای خدا دوست انتخاب کنیم و دوستی را به دوستی برگزینیم که نگاه انداختن به او ما را به یاد خدا بیاندازد و عیبهای ما را دیده ، به ما گوشزد نماید.

قال الصادق (ع):احب اخوانی من اهدی الی عیوبی

روابطی که انسانها با هم برقرار می کنند چون نوعاً بر اساس نیازهای شخصی شکل می گیرد ، دچار رفتارهای غیر الهی نیز خواهد شد.

در روابط دوستی که بر اساس دیدگاه الهی شکل می گیرد ، چون ترس از بر هم خوردن روابط و در نتیجه از دست دادن موقعیتها نیست ، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک اصل مورد توجه است.

پس یکی از عوامل ترک امر به معروف  ونهی از منکر در بین دوستان عدم درک صحیح از خدا شناسی است ؛ چون فکر می کند رفیقش کارگشای او خواهد شد ، در حقیقت گرفتار شرک خفی است .

می توان اینگونه نتیجه گرفت که انسانهای خداشناس ، هم در انتخاب دوست موفق هستند و هم دوستان خوبی برای دیگران می باشند و باعث خداشناسی آنها می شوند.