پیشرفت و معنی آن
355 بازدید
تاریخ ارائه : 1/28/2013 2:20:00 PM
موضوع: جامعه شناسی

پیشرفت در لغت به معنی حرکت به سمت جلو می باشد. در فرهنگ فارسی معین،به معنی 1 - پیش رفتن ، جلوتر رفتن . 2 - ترقی و رشد آمده است. در معن کلمه ترقی در لغت نامه دهخدا ، به درجات عالی رسیدن ذکر شده است.